Všeobecné obchodné podmienky 

 
 1. Spoločnosť INTIMFYZIO, s.r.o. so sídlom Stromová 7, 831 01 Bratislava. IČO: 53 509 323, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 150396/B, t.č. 0904 155 507, e-mail: info@intimfyzio.sk, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zmysle platného povolenia, a to neštátnym zdravotným zariadením spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému, certifikovaná pracovná činnosť mobilizačné techniky (ďalej len „Poskytovateľ“).

 2. Poskytovateľ poskytuje fyzioterapeutické služby – fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému; certifikovaná pracovná činnosť: mobilizačné techniky, a iné služby zamerané na regeneráciu a rekondíciu ako napríklad masáže (ďalej aj ako „Zdravotná starostlivosť“) ale aj iné doplnkové služby nezdravotníckeho charakteru, ako napríklad tradičná čínska medicína, rebozo techniky, psychoterapia, poradenstvo a konzultácie (ďalej aj ako „Služby nezdravotníckeho charakteru“; Zdravotná starostlivosť a Služby nezdravotníckeho charakteru spolu ako „Služba“ alebo v množnom tvare ako „Služby“).

 3. Poskytovateľ poskytuje Služby fyzickým osobám („Klient“).

II. Poskytovanie Služieb

 1. Poskytovateľ poskytuje Zdravotnú starostlivosť prostredníctvom zdravotníckych pracovníkov a ostatné Služby nezdravotníckeho charakteru prostredníctvom na to oprávnených osôb.

 2. Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ poskytuje Služby aj prostredníctvom svojich zmluvných partnerov – dodávateľov, ktorí vystupujú v mene a na účet Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený rozhodnúť, že Služby poskytne Klientovi prostredníctvom svojho dodávateľa.

 3. Opis jednotlivých Služieb poskytovaných Poskytovateľom sa nachádza na webstránke Poskytovateľa www.intimfyzio.sk, alebo bude Klientovi poskytnutý telefonicky/osobne, v závislosti od spôsobu rezervácie termínu na konkrétny druh Služby u Poskytovateľa.

 4. Poskytovateľ poskytuje Služby v časoch schválených ordinačných hodín, ktoré sú zverejnené na webstránke Poskytovateľa – www.intimfyzio.sk ako aj v mieste poskytovania Služieb, t.j. sídle prevádzky Poskytovateľa.

 5. Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ zabezpečuje vedenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie o Klientovi v rozsahu podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.

 6. Klient je povinný pred poskytnutím Služby zo strany Poskytovateľa uviesť Poskytovateľovi, resp. dodávateľovi Poskytovateľa, prostredníctvom ktorého Poskytovateľ poskytuje Službu, pravdivo a úplne svoj zdravotný stav, všetky a akékoľvek zdravotné problémy a/alebo všetky a akékoľvek ďalšie skutočnosti podstatné pri vykonaní Služieb alebo v súvislosti s nimi, ktoré sú podstatné s ohľadom na ochranu zdravia a prevencie vzniku ujmy na zdraví Klienta a/alebo škody na majetku Klienta, a pravdivo odpovedať na otázky Poskytovateľa alebo jeho dodávateľa a nič nezamlčať. V prípade preukázania skutočnosti, že informácie podľa tohto odseku tohto článku VOP neboli zo strany Klienta uvedené v celku, pravdivo a/alebo boli Klientom zamlčané podstatné skutočnosti, Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu a/alebo ujmu na zdraví spôsobenú Klientovi alebo tretej osobe.

 7. V prípade, ak má Poskytovateľ poskytnúť Služby maloletému – osobe do 18. roku života (s výnimkou osôb, ktoré nadobudli plnú spôsobilosť na právne úkony podľa § 8 ods. 2 Občianskeho zákonníka), alebo osobe, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená a koná za takúto nespôsobilú osobu zákonný zástupca alebo zástupca určený právoplatným rozhodnutím príslušného súdu, Poskytovateľ je oprávnený originál uvedeného právoplatného rozhodnutia príslušného súdu od zástupcu vyžiadať a vyhotoviť si kópiu. Služba bude týmto osobám poskytnutá len s predchádzajúcim súhlasom a/alebo za prítomnosti ich zástupcu. Zástupca zodpovedá za vznik škody spôsobenej Poskytovateľovi zo strany maloletého, resp. osoby, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.

 8. Klient je povinný riadiť sa pri poskytovaní Služieb pokynmi Poskytovateľa. 

III. Rezervácia Služieb

 1. Rezervácia termínov poskytovania Služieb prebieha prostredníctvom online rezervácie cez webstránku Poskytovateľa: www.intimfyzio.sk, telefonicky, e-mailom, alebo na základe osobného dohovoru Poskytovateľa a Klienta.

 2. Po obdržaní rezervácie termínu poskytovania Služieb niektorým zo spôsobov podľa ods. 1 tohto článku VOP sa Poskytovateľ zaväzuje túto potvrdiť, a to rovnakým spôsobom, akým rezerváciu Poskytovateľ prijal, pokiaľ sa s Klientom nedohodne inak. Zmluva o poskytnutí Služby sa neuzatvára na diaľku, k jej uzatvoreniu dochádza na mieste poskytnutia Služby medzi Poskytovateľom a Klientom (ďalej len „Zmluva o poskytnutí služby“). Zmluva o poskytnutí služby sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu do úplného poskytnutia Služby.

IV. Zrušenie termínu rezervácie Služby

 1. Bezplatné zrušenie rezervácie termínu poskytovania Služieb zo strany Klienta je možné najneskôr 24 hodín pred rezervovaným termínom, a to formou e-mailu, SMS alebo telefonátu na kontakty uvedené Poskytovateľom na webovej stránke a/alebo formou inej vhodnej metódy oznámenia tejto skutočnosti Poskytovateľovi. Ak dôjde k zrušeniu termínu zo strany Klienta neskôr, t. j. pri nedodržaní lehoty na zrušenie termínu poskytovania Služieb podľa predchádzajúcej vety, Poskytovateľ je oprávnený účtovať Klientovi storno poplatok vo výške ceny rezervovanej Služby.

 2. Bezplatné zrušenie účasti na termíne poskytovania Služieb v lehote kratšej ako 24 hodín pred rezervovaným termínom je možné len zo závažných dôvodov a po náležitom odôvodnení Klientom a taktiež v prípade novozistených zdravotných ťažkostí a/alebo obmedzení, ktoré objektívne znemožňujú Klientovi absolvovať poskytnutie Služby a/alebo Služieb.

 3. Pokiaľ sa Klient nemôže zúčastniť termínu poskytovania Služieb, môže si tento termín po predchádzajúcej dohode s Poskytovateľom nahradiť v iný termín, pokiaľ je taký k dispozícií v najbližšom kalendárnom týždni alebo po dohode s Poskytovateľom tento termín posunúť inému Klientovi bez ďalšieho poplatku.

V. Cena za poskytnutie Služieb

 1. Poskytovateľ poskytuje Služby za odplatu v zmysle platného Cenníka (ďalej len „Cena za Služby“), ktorý je Klientom voľne prístupný (na webstránke www.intimfyzio.sk alebo fyzicky v mieste poskytovania Služieb, t.j. sídle Poskytovateľa). Ceny za Služby sú v cenníku uvedené vrátane DPH. Cenník tvorí neoddeliteľnú súčasť akéhokoľvek zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Klientom (t.j. vrátane, avšak nie výlučne Zmluvy o poskytnutí služby a Kúpnej zmluvy v zmysle čl. VI týchto VOP).

 2. Poskytovateľ nemá uzatvorenú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou, preto Cenu za Služby uhrádza Klient v plnej výške.

 3. Cenu za Služby môže Klient uhradiť (i) bezhotovostne prevodom na bankový účet Poskytovateľa, ktorý bude Klientovi poskytnutý na požiadanie; alebo (ii) platobnou kartou; alebo (iii) v hotovosti v mieste poskytovania Služieb, t.j. v sídle prevádzky Poskytovateľa. O vykonanej platbe poskytne Poskytovateľ Klientovi doklad. V prípade platby bankovým prevodom Poskytovateľ vystaví Klientovi potvrdenie-faktúru buď v papierovej podobe alebo Klientovi takýto doklad odošle na ním zadanú e-mailovú adresu.

 4. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, v prípade platby Ceny za Služby v hotovosti alebo platobnou kartou je Cena za Služby splatná pri poskytnutí Služby, v prípade bezhotovostného bankového prevodu do 3 pracovných dní odo dňa poskytnutia Služby. Záväzok Klienta zaplatiť Cenu za Služby je splnený momentom pripísania príslušnej čiastky zodpovedajúcej Cene za Služby na bankový účet Poskytovateľa.

VI. Predaj Tovaru, cena Tovaru

 1. Poskytovateľ okrem poskytovania Služieb ponúka na predaj za odplatu Klientom rozličné produkty, prípravky, predmety, pomôcky a iný tovar súvisiaci so zdravím, zdravým životným štýlom, pohybom, fyzioterapiou, pohybovou rehabilitáciou, cvičením a aktívnym životným štýlom (ďalej len „Tovar“).

 2. Tovar je ponúkaný na predaj výlučne v prevádzkových priestoroch Poskytovateľa, t.j. Tovar je možné zakúpiť a vyzdvihnúť si len osobne. Poskytovateľ nevykonáva predaj Tovaru na diaľku. 

 3. Informácie o Tovare a jeho hlavných vlastností vrátane ceny za jednotlivý Tovar (ďalej len „Cena za Tovar“) sú poskytované Poskytovateľom priamo v sídle Poskytovateľa.

 4. Uzatvorenie kúpnej zmluvy za Tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) je dobrovoľné a poskytnutie akejkoľvek Služby nie je podmienené kúpou Tovaru.

 5. V prípade platby za Tovar je možné cenu uhradiť výlučne (i) platobnou kartou alebo (ii) v hotovosti na prevádzke Poskytovateľa. O vykonanej platbe poskytne Poskytovateľ Klientovi doklad.

VIII. Zodpovednosť za vady

 1. Poskytovateľ zodpovedá za vady Tovaru podľa príslušných ustanovení o predaji tovaru v obchode (spotrebiteľské kúpne zmluvy) v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

 2. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú možno odstrániť, má Klient právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 3. Klient môže namiesto odstránenia vady Tovaru požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Cenu za Tovar alebo závažnosť vady. Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Klientovi nespôsobí závažné ťažkosti.

 4. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Klient právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Klientovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Klient nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Klient právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 5. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Dĺžka záručnej doby sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 6. Ustanovenia o zodpovednosti za vady sa primerane vzťahujú aj na zodpovednosť za vady Služieb. Služba má vady, ak nebola poskytnutá v dohodnutom rozsahu alebo nebola poskytnutá v súlade s právnymi predpismi platnými v čase uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí Služieb.

IX. Reklamácie, sťažnosti

 1. Klient môže reklamáciu Tovaru alebo Služby uplatniť u Poskytovateľa (i) písomne, listom zaslaným na adresu sídla poskytovateľa, (ii) elektronicky na e-mailovej adrese Poskytovateľa info@intimfyzio.sk, alebo (iii) osobne v sídle Poskytovateľa. Po uplatnení reklamácie Poskytovateľ poskytne Klientovi potvrdenie o jej prijatí, a to buď (i) listom na adresu Klienta, ktorú Poskytovateľovi poskytol, (ii) e-mailom, na e-mailovú adresu klienta, ktorú Poskytovateľovi poskytol, alebo (iii) osobne pri osobnom uplatnení reklamácie. V uplatnení reklamácie musí Klient úplne opísať vadu a určiť, ktoré z práv podľa predchádzajúceho článku uplatňuje (odstránenie vady/výmena veci/výmena súčasti veci/odstúpenie od zmluvy/primeraná zľava z ceny).

 2. Ak Klient uplatní reklamáciu Tovaru a k prevzatiu predmetu reklamácie Poskytovateľom dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto článku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Poskytovateľom.

 3. Po uplatnení reklamácie Klientom, v závislosti od toho, ktoré právo v zmysle predchádzajúceho článku Klient uplatňuje, rozhodne Poskytovateľ o spôsobe vybavenia reklamácie (odovzdaním opraveného predmetu reklamácie, výmenou predmetu reklamácie, vrátením kúpnej ceny predmetu reklamácie, vyplatením primeranej zľavy z ceny predmetu reklamácie, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 4. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 5. O vybavení reklamácie Poskytovateľ zašle Klientovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Poskytovateľom.

 6. Sťažnosti a podnety je možné zasielať Poskytovateľovi na e-mailovú adresu info@intimfyzio.sk. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa so svojou sťažnosťou alebo podnetom aj na orgán dozoru, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia.

IX. Doručovanie

 1. Pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak, zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom e-mailu.

 2. Klient doručuje Poskytovateľovi korešpondenciu na emailovú adresu info@intimfyzio.sk. Poskytovateľ doručuje Klientovi korešpondenciu na emailovú adresu určenú na tento účel Klientom.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky a akékoľvek dojednania medzi zmluvnými stranami sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

 2. Prípadné spory sa Klient a Poskytovateľ zaväzujú riešiť vzájomnou dohodou k zachovaniu spokojnosti a dobrého mena obidvoch zmluvných strán. V prípade neúspešného zmierlivého vyriešenia vzniknutej záležitosti budú na rozhodovanie príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

 3. V prípadoch určených osobitným predpisom – zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov zostáva zachované právo Klienta ako spotrebiteľa v prípade sporu vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Táto možnosť sa však nevzťahuje na spory súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, ktorej predmetom je poskytnutie Zdravotnej starostlivosti.

 4. Všetky vecné práva a práva duševného vlastníctva k webovej stránke Poskytovateľa, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, videí, grafiky, ochranných známok, loga Poskytovateľa a ďalšieho obsahu a prvkov, prináležia výlučne Poskytovateľovi a tieto nesmú byť akýmkoľvek spôsobom a za akýmkoľvek účelom použité treťou osobou bez vopred daného písomného súhlasu Poskytovateľa.

 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch neuzavrieť s akoukoľvek osobou akúkoľvek zmluvu a/alebo vstúpiť do zmluvného vzťahu s takouto osobou, najmä avšak nie výlučne pokiaľ táto už skôr podstatným spôsobom porušila zmluvu a/alebo VOP.

 6. Zakúpením Tovaru, objednaním Služieb a/alebo uzatvorením akejkoľvek Zmluvy s Poskytovateľom prejavuje Klient svoj výslovný súhlas s týmito VOP a zároveň vyhlasuje, že sa s týmito VOP mal možnosť oboznámiť pred samotným zakúpením Tovaru, objednaním Služieb a/alebo uzatvorením zmluvy. Tieto VOP sú verejne dostupné na internetovej adrese www.intimfyzio.sk  a v sídle Poskytovateľa.

 7. Toto znenie v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúce znenia a doplnky VOP.

V Bratislave, dňa 1.11.2023

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“)

 

 1. Prevádzkovateľ:

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a služieb nezdravotníckeho charakteru v súkromnom zdravotníckom zariadení INTIMFYZIO s.r.o., so sídlom Stromová 7, 831 01 Bratislava, IČO: 53 509 323 sú v zmysle čl. 26 GDPR spoločnými prevádzkovateľmi (ďalej len „prevádzkovatelia“) a spracúvajú osobné údaje klientov za podmienok uvedených nižšie:

 

 1. Účel a právny základ spracúvania:

Prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje klientov na nasledovné účely:

 1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie súvisiacich služieb (napr. objednávanie na vyšetrenia) a vedenie zdravotnej dokumentácie

Osobné údaje klienta sú spracúvané bez jeho súhlasu. Právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), najmä povinností podľa nasledovných právnych predpisov:

 • zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

 • zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve,

 • zákon č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme.

Poskytnutie osobných údajov na tento účel vyžadujú príslušné právne predpisy (zákonná povinnosť); pokiaľ klient neposkytne požadované osobné údaje, môže to mať za následok odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

 1. poskytovanie služieb nezdravotníckeho charakteru, poskytovanie súvisiacich služieb (napr. objednávanie na termín služby) a vedenie príslušnej evidencie a dokumentácie

Právnym základom je plnenie zmluvy a predzmluvné opatrenia (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), t.j. plnenie záväzkov prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí služby uzavretej medzi prevádzkovateľom a klientom. Pri spracúvaní osobných údajov v súvislosti s uzatvorenou zmluvou na daňové, účtovné a prípadne i kontrolné účely, je právnym základom plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), najmä povinností podľa nasledovných právnych predpisov:

  1. zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,

  2. zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,

  3. zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Poskytnutie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na uzavretie a následné plnenie zmluvy a/alebo ktoré vyžadujú právne predpisy, je zmluvnou a/alebo zákonnou požiadavkou; pokiaľ klient neposkytne požadované osobné údaje, môže to mať za následok neposkytnutie služby.

Pokiaľ pri poskytovaní služieb nezdravotníckeho charakteru má dôjsť k spracúvaniu tzv. osobitných kategórií osobných údajov (t.j. citlivých osobných údajov, napr. týkajúcich sa zdravia), právnym základom je súhlas klienta (čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR), ktorý klient udelí písomne vopred. 

 1. marketingové účely – zasielanie newslettra

Právnym základom je súhlas klienta, ktorý udelí písomne alebo elektronicky prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľov (prihlásenie na odber newslettra).

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sa uchovávajú najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Osobné údaje spracúvané za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti prevádzkovatelia uchovávajú v zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z.z. 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti klientovi.

Osobné údaje spracúvané za účelom plnenia zmluvných povinností uchovávajú prevádzkovatelia po dobu platnosti zmluvy a následne len po takú dobu, ktorá je nevyhnutná na vysporiadanie vzájomných práv a povinností, napr. na účely prípadného uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (reklamácie).

Osobné údaje, ktorých spracúvanie je založené na súhlase klienta, prevádzkovatelia uchovávajú po dobu platnosti udeleného súhlasu. Ak si klient želá ukončenie tohto spracúvania, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to doručením písomného odvolania súhlasu prevádzkovateľom. Súhlas udelený na marketingové účely môže klient odvolať aj kliknutím na príslušný odkaz v každom emailovom newsletteri. V prípade odvolania súhlasu prevádzkovatelia ukončia spracúvanie príslušných osobných údajov, ak nebude existovať iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov:

Prevádzkovatelia osobné údaje klientov neposkytujú ani nesprístupňujú žiadnej tretej osobe okrem osôb určených zákonom  a tiež sprostredkovateľov, ktorí zabezpečujú pre prevádzkovateľov plnenie zákonných a zmluvných povinností a uzavreli zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Tieto osoby budú mať prístup k osobným údajom nevyhnutným na vykonávanie dohodnutých činností, nemôžu ich však použiť na žiadne iné účely a sú povinné tieto osobné údaje spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Prenos osobných údajov do tretích krajín (t.j. mimo EÚ) ani medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.

 

 1. Práva dotknutej osoby:

Klient ako dotknutá osoba má nasledovné práva:

 • právo na prístup k osobným údajom (poskytnutie kópie osobných údajov) a právo na informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov v rozsahu podľa čl. 15 GDPR;

 • v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov právo požadovať ich opravu alebo doplnenie;

 • právo na vymazanie osobných údajov z dôvodov stanovených v čl. 17 GDPR,

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch stanovených v čl. 18 GDPR,

 • právo na prenosnosť osobných údajov za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR.

Ak sa klient domnieva, že spracúvanie jeho osobných údajov je v rozpore s GDPR, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk.

V prípade otázok alebo nejasností ohľadom spracúvania osobných údajov alebo za účelom uplatnenia práv dotknutej osoby môže klient kontaktovať ktoréhokoľvek z prevádzkovateľov prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne zaslaním zásielky na adresu zdravotníckeho zariadenia. Aktuálne kontaktné údaje sú zverejnené na webovej stránke www.intimfyzio.sk.

 

 1. Platnosť a aktualizácie:

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov sú platné od 1.11.2023.

Prevádzkovatelia pravidelne kontrolujú a revidujú procesy spracúvania a ochrany osobných údajov, a preto môže dôjsť k aktualizácii týchto Zásad ochrany osobných údajov. Ak takáto aktualizácia bude zahŕňať podstatné zmeny, prevádzkovatelia budú o tom klientov informovať. Aktuálne platná verzia Zásad ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na internetovej stránke zdravotníckeho zariadenia.